เทศบาลตำบลหนองแหย่ง
333 หมู่ 4 ตำบลหนองแหย่ง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร. 053-255110