เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

หน้าหลัก กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ร้องทุกข์ร้องเรียน เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
Untitled Document

ที่ตั้งและอาณาเขต

 

 

ตำบลหนองแหย่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอสันทราย ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันทราย 12 กิโลเมตร  
 
                       
     
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ               ติดต่อกับ ต.ป่าไผ่
 
ทิศใต้                  ติดต่อกับ ต.สันป่าเปา อ.สันทราย และ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด โดยมีลำเหมืองเปาและลำเหมืองขี้เหล็กเป็นแนวกั้น
 
ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด โดยมีลำเหมืองขี้เหล็ก ลำเหมืองเปา และแม่น้ำกวงเป็นแนวกั้น
 
ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ ต.ป่าไผ่ และ ต.เมืองเล็น อ.สันทราย โดยมีลำห้วยเกี๋ยง ลำห้วยฮัก และถนนเป็นแนวเขต
 
มีโครงข่ายการคมนาคม ทิศตะวันตกจาก ต.ป่าไผ่ ทิศใต้จาก ต.สันป่าเปา ซึ่งเป็นทางหลวงจังหวัด
 
1. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1001 ตอนสันทราย-แม่โจ้ มีถนน ร.พ.ช. หมายเลข 11033 เชื่อมกับทางหลวงสายนี้บริเวณหมู่ 4 ต.ป่าไผ่ นำเข้าสู่ ต.หนองแหย่ง โดยผ่าน ต.เมืองเล็น สภาพถนน ร.พ.ช. ช่วงในตำบลเป็นถนนลาดยางกว้าง 6 เมตร
 
2. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1019 ตอนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด มีถนน ร.พ.ช.หมายเลข 11033 เชื่อมกับทางหลวงสายนี้บริเวณหมู่ 3 ต.สันป่าเปา เข้าสู่ ต.หนองแหย่ง สภาพถนน ร.พ.ช.ลาดยางกว้าง 6 เมตร เป็นเส้นทางสัญจรของชุมชน หมู่ 2, 3 และ 4
 
3. ถนนเชื่อมชุมชนแยกจากถนน ร.พ.ช.บริเวณข้างโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวตอก หมู่ 4 ลงมาทางทิศใต้ข้ามสะพานผ่านน้ำแม่กวงเชื่อมกับถนน ร.พ.ช. ที่ผ่านมาจาก ต.สันป่าเปาที่อนามัยของหมู่ 2 ต.หนองแหย่ง สภาพเป็นถนนลาดยาง เป็นเส้นทางเดียวที่ชุมชนสามารถติดต่อผ่าน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ส่วนทิศตะวันออกสามารถติดต่อกันได้จากหมู่ 1 ไปชุมชนหมู่ 6 ซึ่งเป็นชุมชนด้านตะวันออกตอนใต้ และสามารถติดต่อกับชุมชน ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด
 
ปัจจุบันมีถนนคอนกรีต จำนวน 32 สาย ระยะทาง 14,538 เมตร ถนนลาดยาง จำนวน 15 สาย ระยะทาง 17,799.50 เมตร ถนนลูกรังดิน จำนวน 82 สาย ระยะทาง 46,197.75 เมตร
 
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบเชิงเขา อยู่ในชั้นความสูงประมาณ 308-688 เมตร ลักษณะพื้นที่ลาดเอียงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำบล
 
พื้นที่ทั้งหมดของตำบลหนองแหย่งมี 18,985 ไร่ หรือประมาณ 30.376 ตร.กม. เป็นพื้นที่การเกษตร 5,358 ไร่
 
มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวน 3,571 ไร่ โดยเฉพาะหมู่ 9 และหมู่ 11 บางส่วนของป่าที่หมดสภาพ กรมชลประทานได้ทำการปฏิรูปที่ดินให้ชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้ำโครงการชลประทานแม่กวง มาอยู่อาศัย โดยถือครองกรรมสิทธิ์ครัวเรือนละ 7 ไร่ หมู่ 10 ยังคงเป็นป่าที่มีต้นน้ำลำธารยังไม่มีการบุกรุกแต่อย่างไร
 
ป่าช้า อยู่ที่ในหมู่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 นอกจากใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วยังใช้เป็นที่เผาทำลายสิ่งปฏิกูลต่างๆ อีกด้วย
 
หนองน้ำสาธารณะ หนองบัวของหมู่ 5 เป็นหนองน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ได้ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ โดยบูรณะให้เป็นหนองน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงปลา มีการจัดงานจับปลาประจำปีของหมู่บ้าน มีลำเหมืองห้วยต้นยาง เป็นเส้นทางนำน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรกรรมในหมู่ 4, 5 และ 8