เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

หน้าหลัก กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ร้องทุกข์ร้องเรียน เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
Untitled Document
เทศบาลตำบลหนองแหย่ง เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัยและอนุบาล 
6-3-2560
 

               

ด้วย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง จะได้เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองแหย่ง ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาทุกด้านให้เหมาะสมกับวัย และพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

รายละเอียดดังนี้

๑.     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแหย่ง (ข้างสำนักงานเทศบาลฯ)

รับสมัครเด็กอายุ ๒-๓ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๒.   โรงเรียนอนุบาลตำบลหนองแหย่ง  (โรงเรียนบ้านหนองบัว (เดิม))

รับสมัครเด็กอายุ ๓-๕ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๓.    หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

๓.๑ สำเนาสูติบัตร พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ชุด

๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ชุด

๓.๓ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของพ่อ แม่ พร้อมรับรองสำเนา ๑ ชุด

๓.๔ สมุดบันทึกสุขภาพ พร้อมสำเนาประวัติการรับวัคซีน

๓.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ

๓.๖ สำหรับนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยให้สำเนาบัตรประจำตัว สำหรับชาวต่างด้าวหรือเอกสารอื่นที่แสดงตนที่มีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก

 

๔. ใบสมัคร และวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ติดต่อขอใบสมัครหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแหย่ง หรือกองการศึกษา  เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐๕๓ - ๒๕๕ ๑๑๑

ไฟล์แนบ : 8.jpg