เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

หน้าหลัก กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ร้องทุกข์ร้องเรียน เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
Untitled Document
เทศบาลตำบลหนองแหย่ง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
11-3-2560
 

               


ประกาศเทศบาลตำบลหนองแหย่ง
เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

****************************

                   ด้วย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ได้จัดทำโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม อันเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขสิ่งเสพติด สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้จากการทำงานช่วงปิดภาคเรียน  เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และได้เรียนรู้สภาพงานที่แท้จริง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

           เทศบาลตำบลหนองแหย่ง จึงประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ซึ่งมีรายละเอียดในการรับสมัคร ดังนี้

. การรับสมัคร

               รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน   ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแหย่ง  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

. ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบ

          ๒.๑ งานด้านเอกสาร ได้แก่ การจัดพิมพ์หรือการจัดเก็บเอกสาร การรับคำร้องงานบริการประชาชน และรับและตรวจเอกสารข้อมูลการเสียภาษีของประชาชน หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ๒.๒ การจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็ก เช่น กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

๒.๓ งานด้านทำความสะอาดสถานที่บริเวณหมู่บ้าน  วัด  โรงเรียน  และพื้นที่สาธารณะ

๒.๔ งานการบูรณะ  ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่การดูแลสวนสาธารณะ

๒.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๖ งานอื่นๆ  ที่มีความจำเป็นและได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

. ระยะเวลาการจ้าง

               ระหว่างวันที่   ๓  เมษายน  ๒๕๖๐  ถึง  วันที่  ๕  พฤษภาคม ๒๕๖๐

อัตราค่าตอบแทน

               ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า  ๗  ชั่วโมง  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.           

วันละ  ๒๐๐.- บาท

 

 . คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน

                 .๑  คุณสมบัติทั่วไป

                 นักเรียน นักศึกษา  ผู้ซึ่งได้รับการจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

                     (๑) มีสัญชาติไทย

                     (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์

                     (๓) ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพ  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                    (๔) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                   (๕) กำลังศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนในระดับมัธยมศึกษา,ปวช.,ปวส. หรือปริญญาตรี

                   .๒  คุณสมบัติอื่น

                             มีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลหนองแหย่ง  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่  ๑๓ - ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแหย่ง

. เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร

        ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเอง  พร้อมแนบหลักฐาน  ดังต่อไปนี

            (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑X๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

            (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

            (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ฉบับ

            (๔) ใบรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา  จากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่       สำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา หรือเอกสารอื่นๆ  ที่เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพการเป็นนักเรียน  นักศึกษาของสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่

. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่  ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ น.             ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแหย่ง  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก

              สอบคัดเลือก  (สัมภาษณ์)  ในวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแหย่ง  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่(การแต่งกาย : ชุดนักเรียน)

 

๑๐. วิธีการคัดเลือก

                   คัดเลือกโดยวิธีการประเมินจากเกณฑ์ในการตัดสินและความรู้ที่อาจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ท่วงที  เวลา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิก  เป็นต้น

๑๑. เกณฑ์การคัดเลือก

๑.๑ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

๑.๒ มีความต้องการและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน

๑.๓ มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

๑๒. ประกาศผลการคัดเลือกและประชุมซักซ้อมการปฎิบัติงาน

                   เทศบาลตำบลหนองแหย่ง  จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  ๓๑  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธฺ์  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแหย่ง  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ และจะมีการประชุม ซักซ้อมการปฎิบัติงาน และจัดตารางการปฎิบัติงานของนักเรียน/นักศึกษา เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแหย่ง

 

                         ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

                                                               (นายศุภชัย  ศุภศิริ)

                                                    นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่ง           

 

ไฟล์แนบ :